UPDATE : 2018.3.8 목 14:31
상단여백
역대 사장 및 주간 홈 > 안내데스크 > 역대 사장 및 주간

- 역대 사장

  성명 임기기간
초대 신기석 박사  
2대 이선근 박사  
3대 이인기 박사  
4대 이인기 박사  
5대 조경희 박사  
6대 유 준 박사  
7대 김기택 박사  
권혁기(서리)  
8대 김기동 박사  
9대 류창우 박사 1993 ~ 1996
10대 김상근 박사 1997 ~ 2000
11대 이상천 박사 2001 ~ 2004
12대 우동기 박사 2005 ~ 2008
13대 이효수 박사 2009 ~ 2012
14대 노석균 박사 2013 ~

- 역대 주간

  성명 임기기간
초대 이창우 교수 초기~ 1970년
2대 김기택 교수 1971. 3. 1. ~ 1972. 2. 29.
3대 이원달 교수 1972. 3. 1. ~ 1974. 2. 28.
4대 권세호 교수 1974. 3. 1. ~ 1995. 2. 28.
5대 김기동 교수 1975. 3. 1. ~ 1976. 2. 28.
6대 윤병태 교수 1976. 3. 1. ~ 1978. 2. 28.
7대 허진영 교수 1978. 3. 1. ~ 1981. 2. 28.
8대 성현경 교수 1981. 3. 1. ~ 1982. 2. 28.
9대 이완재 교수 1982. 3. 1. ~ 1983. 2. 28.
10대 우철구 교수 1983. 3. 1. ~ 1984. 2. 28.
11대 최 엽 교수 1984. 3. 1. ~ 1986. 2. 28.
12대 이상득 교수 1986. 3. 1. ~ 1987. 2. 28.
13대 이병주 교수 1987. 3. 1. ~ 1989. 2. 28.
14대 염무웅 교수 1989. 3. 1. ~ 1991. 2. 28.
15대 김윤수 교수 1991. 3. 1. ~ 1992. 2. 28.
16대 박승위 교수 1992. 3. 1. ~ 1993. 2. 28.
17대 정지창 교수 1993. 3. 1. ~ 1996. 2. 28.
18대 노택환 교수 1996. 3. 1. ~ 1997. 2. 28.
19대 우동기 교수 1997. 3. 1. ~ 1999. 2. 28.
20대 성호경 교수 1999. 3. 1. ~ 2000. 2. 28.
21대 서종학 교수 2000. 3. 1. ~ 2001. 2. 28.
22대 김혈조 교수 2001. 3. 1. ~ 2003. 2. 29.
23대 박병진 교수 2003. 3. 1. ~ 2004. 2. 28.
24대 김정숙 교수 2004. 3. 1. ~ 2005. 2. 28.
25대 최재목 교수 2005. 3. 1. ~ 2009. 2. 28.
26대 강길호 교수 2009. 3. 1.~2010. 2. 28.
27대 노상래 교수 2010. 3. 1.~2011. 1. 31.
28대 안의진 교수 2011. 3. 1.~2013. 1. 31.
29대 허창덕 교수 2013. 2. 1. ~ 2015. 1. 31.
30대 김영수 교수 2014. 2. 1. ~

 

Back to Top